NoticiesPermís de paternitat 2021. S’iguala al de maternitat.

09/01/2021

Reial decret Llei 6/2019. Modificació de les antigues prestacions de maternitat i paternitat, ara anomenades prestacions per naixement i cura de menor.

Finalitat: Equiparar els drets de les persones treballadores, homes i dones, i de fomentar la corresponsabilitat en les tasques domèstiques i en la cura i atenció dels descendents.

La principal modificació suposa l’equiparació en la durada de la suspensió del contracte de tots dos progenitors que, després d’un període transitori, aconsegueix les 16 setmanes per a cada progenitor, a partir del 01-01-2021.

El progenitor diferent de la mare biològica podrà gaudir d’un període de suspensió del contracte de 16 setmanes de durada, de les quals les 6 primeres han de gaudir-se, de manera initerrompuda, inmediatament després del part. Les 10 setmanes restants es poden gaudir de forma continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, però sempre en períodes setmanals. Aquest període voluntari pot gaudir-se des de la finalització del període obligatori fins als 12 mesos del fill/a. S’elimina la possibilitat de cessió, per part de la mare biològica, de les seves setmanes de permís no obligatori.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3244-consolidado.pdf

Per a més informació, contacta amb el departament laboral del nostre despatx.

https://ireth.cat/wp-content/uploads/2021/01/nadó-mocador_56d9d5843ab9f-p.gif
1
Hola, en què podem ajudar-te?
Powered by