NoticiesTractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital (llei 35/2006)

16/01/2021

Real Decret-Llei 39/2020 de 29 de desembre, de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l’execució de sentències.

CAPITOL 1. Mesures social

Artícule 1. Tractament en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’ingrés mínim vital.

Amb efectes des de la data d’entrada en vigor del Real Decret-Llei 20/2020, de 29 d maig, pel que s’estableix l’ingrés mínim vital, es modifica la lletra y) de l’artícle 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos  sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, que queda redactada de la següent forma:

Article 7. Rendes exemptes

Estaran exemptes les següents rendes:

y) La prestació de la Seguretat Social de l’Ingrés Mínim Vital, les prestacions econòmiques establertes per les Comunitats Autònomes  en concepte de renda mínima d’inserció per a garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que careixin d’ells, així com les altres ajudes establertes pes aquestes o per entitats locals per atendre, seguint la normativa, a col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats habitacionals per persones sense recursos o necessitats d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan ells i les persones al seu càrrec, careixin de medis econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt d’1,5 vegades l’indicador públic de rendes a efectes múltiples.

Tanmateix, estaran exemptes les ajudes concebudes a les víctimes de delictes violents a que es refereix la llei 35/1995, d’11 de desembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i la llibertat sexual, i les ajudes previstes en la Llei Orgànica 1/2004 , de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i altres ajudes públiques satisfetes a víctimes de violència de gènere per tal condició.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-20764-consolidado.pdf

Per a més informació, contacta amb el nostre despatx.

https://ireth.cat/wp-content/uploads/2021/01/megafonos.jpg
1
Hola, en què podem ajudar-te?
Powered by